HOME ABOUT US FEATURE & PRICE ORDER SUPPORT PARTNER RESELLER CONTACT US
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์

ประวัติความเป็นมา
บริษัท ดี บัสซ์ จำกัดเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอที ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค และระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ถือกำเนิดจากแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ดิจิตอลจีนส์ จำกัด มีหน้าที่รับผิดชอบงานระบบสารสนเทศและพัฒนาระบบเว็ปแอพพลิเคชั่นให้กับลูกค้าของบริษัท ดิจิตอลจีนส์ จำกัด เมื่อลูกค้าของบริษัทดิจิตอลจีนส์มีความต้องการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็ปมากขึ้นกว่าการเป็นเว็บธรรมดา กอปรกับจำนวนฐานลูกค้าที่มากขึ้นบริษัท ดิจิตอลจีนส์ จำกัดจึงมแนวคิดที่จะจัดตั้งเว็บโฮสติ้ง เป็นของตัวเอง และให้แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศแปรสภาพให้อยู่ในรูปของบริษัท ที่รับจ้างงาน ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนของบริษัท ดิจิตอลจีนส์ จำกัด

วิสัยทัศน์
บริษัทมีนโยบายที่จะนำพาธุรกิจSME ไปสู่โลกยุคดิจิตอลในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยการรับเป็นที่ปรึกษาวางแผนงานไอทีในแก่องค์กรธุรกิจต่างๆ และจะเป็นผู้นำการเป็น Application Service Provider ให้กับธุรกิจSMEของไทย ให้สามารถใช้โปรแกรมที่มีสมรรถนะสูงและมีราคาที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังจะเป็นผู้นำด้านการพัฒนา Software Component ให้กับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่อีกด้วย
 
d i g i t a l G E N E S